Све о упису

Важни датуми

Упис студената у прву годину основних студија за школску 2023/24. годину одвија се по следећем календару:

Датум и време Активност
од 6. јуна у 14:00 до 23. јуна у 10:00 ч. Он-лајн пријава
23. јун (18:00 ч.) Ранг листа пријављених кандидата, према успеху из средње школе
26. јун (15:00 ч.) Пријемни испит из Биологије
27. јун (10:00 ч.) Прелиминарна јединствена ранг листа
4. јул (13:00 ч.) Коначна јединствена ранг листа
од 5. јула у 9:00 до 7. јула у 15:00 ч. Упис

Квоте

Биолошки факултет у оквиру Заједничког конкурса за упис студената у прву годину основних студија за школску 2023/24. годину, према одлуци републичког Министарства просвете, уписује 230 студената, према следећој расподели:

Назив студијског програма Буџет Самофинансирање
Биологија 85 25
Молекуларна биологија и физиологија 45 35
Екологија и заштита животне средине 30 10
УКУПНО* 160 70

*Према Одлуци Владе РС укупан број одобрених буџетских места за кандидате према афирмативним мерама за Биолошки факултет износи: 1) кандидати са инвалидитетом 2 места; 2) припадници ромске националности 2 места; и држављани РС који су 2022/23. године средњу школу завршили у иностранству 2 места. Сва места према овим мерама се одузимају од квоте за самофинансирање.

Пријављивање

Пријављивање кандидата врши се искључиво он-лајн, Веб пријавом у периоду од 06.06.2023. у 14:00 до 23.06.2023. у 10:00 сати.

Једном пријавом кандидат аутоматски аплицира на сва три студијска програма.

Кандидат може да упише било који студијски програм ако му место на јединственој ранг листи то омогућава.

Кандидат се може уписати искључиво на један студијски програм.

Напомена: Одабир студијских програма по приоритетним жељама за који се кандидати опредељују у делу Веб пријаве, има само информативни и статистички значај за Факултет и није обавезујући за кандидата.

Упутство за уплату и начин скенирања докумената које је потребно приложити у електронском формату добићете у е-пошти након успешног попуњавања формулара за пријаву кандидата у Веб пријави.

У Веб пријави је потребно приложити дигиталне копије следећих докумената (у једном PDF фајлу, креираном по датом упутству):

 1. Сведочанства за сва четири разреда претходно завршене средње школе;
 2. Диплома о положеном завршном односно матурском испиту;
 3. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита;
 4. Изјава за обраду личних података (преузима се са линка који добијете е-поштом, прилаже се потписана верзија);
 5. Извод из матичне књиге рођених (само за кандидате који нису рођени у Републици Србији).

Износ од 6.500,00 динара за полагање пријемног испита уплаћује се на рачун Биолошког факултета 840-1814666-61  (обавезно са јединственим позивом на број који сте добили у е-пошти након поднете Веб пријаве и по моделу 97). Уплату извршити тек након поднете Веб пријаве!

Сврха уплате: Уплата за подношење пријаве на конкурс за школску 2023/24

Прималац: Универзитет у Београду – Биолошки факултет, Студентски трг 16, 11158 Београд

Кандидати који не полажу пријемни испит, уплаћују 3.250,00 динара на исти рачун и по истом упутству.

Након прилагања докумената кандидат добија информацију да је успешно приложио тражена документа. По обради његове пријаве (а најкасније до последњег дана пријаве тј. 23.06.2023. године) кандидат ће добити е-пошту у којој ће добити информацију да је пријављен за полагање пријемног испита на Биолошком факултету. У истој е-пошти добиће информацију о времену и месту одржавања пријемног испита као и линк са пријавним листом и QR кодом који је потребно одштампати, потписати и понети са собом. Пријавни лист се предаје овлашћеном лицу запосленом на Факултету приликом приступања полагању пријемног испита.

Просечну оцену из средње школе израчунава Комисија приликом обраде докумената. Ранг листа према успеху из средње школе биће истакнута 23. јуна 2023. у 18:00 сати на огласној табли и интернет страници Факултета. Приговори на ову листу примају се 24. јуна 2023. године од 10 до 12 сати на адреси studentska@bio.bg.ac.rs, без накнаде. Коначна ранг листа према успеху из средње школе биће истакнута до 18 сати истог дана.

Пријемни испит и ранг листе

Пријемни испит из биологије за све кандидате одржаће се 26. јуна 2023. са почетком у 15:00 сати, у „Сали Хероја“ Филолошког факултета, Студентски трг 3. Приликом полагања пријемног испита, сваки кандидат је обавезан да понесе са собом хемијску оловку, папир са пријавним листом и QR кодом и важећу личну карту или пасош. Полагање пријемног испита трајаће 90 минута.

Кандидати који су током 3. или 4. разреда средње школе, на републичким такмичењима у организацији ресорног Министарства просвете Републике Србије или на међународним такмичењима из биологије освојили 1, 2. или 3. место, биће ослобођени полагања пријемног испита, са верификацијом максималног броја поена на истом.

Биолошки факултет ће 27. јуна 2023. у 10:00 сати објавити прелиминарну јединствену ранг листу формирану на основу укупног броја поена који су кандидати остварили на основу успеха у средњој школи (максимално 40) и успеха на тесту са пријемног испита (максимално 60).

Кандидати који буду имали примедбу на прелиминарну јединствену ранг листу могу да поднесу писану жалбу комисији и то 28. јуна 2023. од 10-13 сати, у Студентској служби Биолошког факултета, Студентски трг 16 (приземље, просторија бр. 322), по извршеној уплати на име накнаде за манипулативне трошкове приговора у износу од 600,00 динара на напред наведени рачун. Комисија за упис доноси решење по жалби најкасније до 30. јуна 2023. у 10 часова.

Кандидат има право у другостепеном поступку да поднесе писану жалбу декану факултета и то 3. јула 2023. од 10-13 сати, електронским путем на e-mail адресу dekanat@bio.bg.ac.rs, по извршеној уплати на име накнаде за манипулативне трошкове приговора у износу од 600,00 динара на напред наведени рачун. Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.

Биолошки факултет ће 4. јула 2023. у 13:00 сати објавити јединствену коначну ранг листу на основу које ће бити обављен упис кандидата.

Свим ранг листама можете да приступите на овом линку

Упис

Упис ће почети 5. јула 2023. у 9:00 сати, у Студентској служби Биолошког факултета, Студентски трг 16 (приземље, просторија бр. 322), према следећем распореду:

Редни број на коначној ранг листи Датум уписа Време уписа
1–25 5. јул 09–11 ч.
26–50 5. јул 11–13 ч.
51–75 5. јул 13–15 ч.
76–90 6. јул 09–11 ч.
91–115 6. јул 11–13 ч.
116–140 6. јул 13–15 ч.
141–165 7. јул 09–11 ч.
166–190 7. јул 11–13 ч.
191–230 7. јул 13–15 ч.
231 и даље 7. јул 15 ч.

Упис на студијски програм се врши према редоследу кандидата на Јединственој коначној ранг листи и то прозивањем. Кандидати су обавезни да буду присутни на почетку прозивке за свој термин према наведеном распореду. Уколико прозвани кандидат није присутан, уписује се следећи присутни кандидат са Јединствене коначне ранг листе. Кандидати који према назначеном распореду уписа не буду присутни на прозивци сматраће се да су одустали!!! По завршеном упису, прозивањем последњег кандидата са Јединствене коначне ранг листе, уколико остане слободних места, иста ће бити попуњена кандидатима који се налазе на Јединственој коначној ранг листи, а који су закаснили на прозивку у свом термину.

Ако кандидат не може лично да дође на прозивку/упис уместо њега може да дође особа са овлашћењем овереним код јавног бележника (у Републици Србији).

Напомена: Биолошки факултет омогућава прелазак на други студијски програм до 10% студената од уписне квоте за студенте који су у првој школској години положили најмање 60 ЕСПБ. За прелазак на студијски програм Молекуларна биологија и физиологија додатни услов је просечна оцена од најмање 8 (осам). Уколико има више пријављених кандидата, формира се ранг листа на основу претходно постигнутог успеха.

За упис, кандидати су обавезни да поднесу следећа документа:

 1. Оверене фотокопије (код јавног бележника) сведочанства за сва 4 разреда средње школе и дипломе са матурског испита и оригинална документа на увид; Напомена: Кандидат за кога се утврди, након обавезне провере података из поднетих оригинала на увид, да је кривотворио дигиталне копије било ког документа у процесу он-лајн пријављивања, биће аутоматски дисквалификован са јединствене коначне ранг листе, а Правна служба ће против њега поднети пријаву надлежним органима.
 2. Извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља, осим за стране држављане);
 3. Два обрасца ШВ-20 (добијају се и потписују на месту уписа);
 4. Потписана изјава за обраду личних података;
 5. Индекс са попуњеним подацима на првој страни (добија се и попуњава на месту уписа);
 6. Две фотографије формата 4,5 x 3,5 cm, једна залепљена у индексу, а друга на једном од ШВ-20;
 7. Доказ о уплати накнаде за упис (индекс, ШВ-20, семестрални лист, чланарина за центар за развој каријере, студентска картица). Износ од 4.500,00 динара уплаћује се на рачун Биолошког факултета 840-1814666-61 (са јединственим позивом на број који сте добили у е-пошти након поднете Веб пријаве). Сврха уплате: Административни трошкови првог уписа на студијски програм. Прималац: Универзитет у Београду – Биолошки факултет, Студентски трг 16, 11158 Београд. Уплата се може извршити на дан уписа на шалтеру у згради факултета;
 8. Доказ о уплати прве рате школарине (само за самофинансирајуће студенте); Више информација овде
 9. ЗПУ – Здравствено потпорно удружење студената Београда – 400,00 динара (добровољно, у готовини).

 

Школарина

Укупна цена школарине за школску 2023/24. годину износи 100.000,00 динара. Омогућена је уплата у ратама, а у складу са Уговором који сваки кандидат потписује са Биолошким факултетом приликом уписа. Расподела уплата по ратама је следећа:

Рата Износ (РСД) Рок за уплату
I рата 40.000 при упису (јул 2023.)
II рата 15.000 10.10.2023.
III рата 15.000 10.11.2023.
IV рата 15.000 10.12.2023.
V рата 15.000 10.01.2024.

Уплата се врши на рачун Биолошког факултета 840-1814666-61 (са јединственим позивом на број који сте добили у е-пошти након поднете Веб пријаве)

Сврха уплате: Рата школарине за школску 2023/24. годину

Прималац: Универзитет у Београду – Биолошки факултет, Студентски трг 16, 11158 Београд