Молекуларна биологија и физиологија

Основне информације

Звање које се стиче: Дипломирани молекуларни биолог и физиолог
Трајање основних студија: 4 године
Број кредитних бодова: 240 ЕСПБ
Предуслов за упис: Завршена средња школа у трајању од 4 године
Пријемни испит и рангирање кандидата: Укупно 100 бодова (тест из Биологије 60 бодова + успех из средње школе 40 бодова)
Број студената који се примају на прву годину: 45+35
Наставак студија: Мастер студије у трајању од 1 године, докторске студије

Најдинамичнија грана биологије је молекуларна биологија. Научна достигнућа из ове области се интензивно користе у другим гранама биологије, а без добро развијене молекуларне биологије готово да нема савремене медицине и биотехнологије. Предмети проучавања овог програма су молекуларна генетика, молекуларна физиологија и имунологија, молекуларна биотехнологија, молекуларна еволуција, биоинформатика…

Сам улазак у свет молекуларне биологије, захтевао је мултидисциплинарни приступ. Разумевање основних физичких и хемијских процеса на нивоу молекула живих бића, представља базу за даље проучавање. У тренутку настанка Института за физиологију и биохемију на нашем факултету, нешто слично се налазило само у Француској и Великој Британији, па се може рећи да смо припадници пионирског ешалона молекуларне биологије у Европи. Природа програма је таква да укључује познавање физике, хемије, математике и медицинских наука, што касније шири палету могућности даљег ангажовања у великом броју сфера. Молекуларна биологија и физиологија – За љубитеље откривања тајни и најскривенијих детаља постојања!

Студијски програм се изводи кроз теоријска предавања, практичну наставу, семинаре, стручно-истраживачке пројекте, колоквијуме, практичне, писмене и усмене испите. Практична настаава обухвата лабораторијске и рачунарске вежбе, и заједно са стручно-истраживачким пројектима, студентима омогућује стицање стручних вештина, истраживачке зрелости и независности, олакшава сагледавање теоретске наставе и суштинско разумевање дисциплина којима се подучавају, подстиче креативност, осећај одговорности и др.

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума је флексибилна, што омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил, не само кроз бирање одговарајућих изборних предмета, него и кроз интерно укључивање у евалуацију самог програма, квалитета наставе, квалитета наставника, а тиме и кроз иницирање промена у студијском програму и методама наставе биологије.

Прва година

СЕМЕСТАР 1

Биоматематика
Хемија
Зоологија
Основи биологије ћелија и ткива
Основи алгологије и микологије

СЕМЕСТАР 2

Физичка хемија
Основи анатомије животиња
Основи ботанике
Хистологија органских система
Изборни блок 1а (бира се 1 од 3) Диверзитет биљака
Историја ботанике
Протозоологија
Изборни блок 1б (бира се 1 од 3) Теренски практикум (биолошке збирке)
Увод у експерименталну биологију
Биостатистика и анализа података

Друга година

СЕМЕСТАР 3

Општа физиологија
Динамичка биохемија
Основи биофизике
Развиће животиња
Изборни блок 2а (бира се 1 од 5) Цитологија и хистологија биљака
Физика
Историја биолошких наука
Виши курс биологије ћелије
Енглески језик 1

СЕМЕСТАР 4

Основи неуробиологије
Микробиологија
Експериментална биохемија
Основи молекуларне биологије
Изборни блок 2б (бира се 1 од 6) Експерименталне методе у микологији
Основи програмирања у Python-у
Срединска регулација развића
Увод у пуринску сигнализацију
Зоологија водених бескичмењака
Енглески језик 2

Трећа година

СЕМЕСТАР 5

Генетика
Молекуларна генетика
Основи биоинформатике
Основи физиологије и биохемије биљака
Изборни блок 3а (бира се 1 од 7) Биохемијска и молекуларна ботаника
Биологија маховина
Ензимологија
Форензичка микологија
Јестиве и лековите гљиве
Микробиолошки практикум
Секундарни метаболити биљака

СЕМЕСТАР 6

Молекуларна биологија прокариота
Молекуларна биологија еукариота
Физиологија животиња
Молекуларна физиологија биљака
Изборни блок 3б (бира се 1 од 6) Биолошки активна једињења алги
Етноботаника и фитохемија
Фотосинтеза
Генетика развића
Молекуларни механизми преноса сигнала кроз ћелију
Виши курс хистологије

Четврта година

СЕМЕСТАР 7

Молекуларна физиологија органских система
Принципи екологије
Молекуларна биологија ћелије
Ендокринологија
Стручна пракса
Изборни блок 4а (бира се 1 од 6) Биотехнологија
Експерименталне методе у физиологији и молекуларној биологији биљака
Гљиве у биотехнологији
Основи генотоксикологије
Основи хемоекологије животиња
Виши курс физиологије човека

СЕМЕСТАР 8

Увод у системску биологију
Принципи молекуларне и фенотипске еволуције
Основи имунологије
Принципи манипулисања генима
Изборни блок 4б (бира се 1 од 12) Анализа биолошких података у Р-у
Биологија понашања
Ћелијске и молекулске основе неуродегенеративних болести
Екологија и климатске промене
Експериментална екологија биљака
Еволуциона генетика човека
Генетика и екологија еволуционих процеса
Конзервациона екофизиологија биљака
Молекуларна биомедицина
Молекуларни механизми патофизиолошких стања
Основи медицинске генетике
Примењена ботаника

Преузмите комплетну Књигу предмета за овај студијски програм (PDF)

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у областима молекуларне биологије и физиологије; сагласни су са захтевима друштва и тржишта рада и са основним задацима и циљевима образовања. Након завршетка студијског програма Молекуларна биологија и физиологија основних академских студија очекује се да студент/студенткиња:

 • Разуме виталне биохемијске процесе у ћелији, организацију биомакромолекула, принципе интеракције молекула у живим системима и организацију макромолекулских структура у ћелији.
 • Разуме процесе одржавње генома (репликацију, поправку оштећења ДНК и рекомбинацију), експресију генома (транскрипцију, транслацију, обраду РНК) и генетичку и епигенетичку регулацију експресије генома.
 • Познаје биологију молекула РНК.
 • Познаје организацију организама на нивоу ћелија, ткива, органа и система органа.
 • Разуме основне животне процесе у контексту одржавања релативне динамичке стабилности унутрашње средине вишећелијског организма.
 • Познаје опште теме и обрасце који се понављају у физиолошким процесима на нивоу биљних и животињских ћелија, ткива и органа.
 • Познаје принципе комуникације између ћелија и путева преноса сигнала у ћелији, у контексту функције одговарајућег органског система и организма у целини.
 • Познаје молекуларну основу процеса пролиферације, диференцијације и ћелијске смрти, значај матичних ћелија и неопластичну трансформацију ћелије.
 • Познаје принципе имунског одговора и функције органа, ћелија и молекула имунског система.
 • Разуме принципе развића, генетике и еволуције живог света, укључујући узрочно-последичне односе између еволуције генома и молекулских система и еволуције промена фенотипа.
 • Познаје основе системске биологије и биоинформатике.
 • Разликује биохемијске, молекуларно-биолошке, генетичке и геномске приступе, као и приступе системске биологије у научним истраживањима.
 • Разликује телеолошки и механистички приступ у изучавању физиолошких процеса.

Након завршетка основних студија на овом студијском програму, студенти су оспособљени за рад у различитим типовима биомедицинских лабораторија (биохемијске, клиничке, цитолошке, генетичке, ембриолошке, имунолошке, форензичке, фармацеутске, итд.), као и у биоинформатичким софтверским компанијама. Осим тога, стицањем звања Дипломирани молекуларни биолог и физиолог, студенти стичу услов и за наставак студијa прво на мастер, а затим и на докторским акдемским студијама, како у земљи, тако и у иностранству.

ЗАНИМАЊА

 • Бактериолог
 • Биомедицински истраживач
 • Биофизичар
 • Генетичар
 • Истраживач у области биологије
 • Микробиолог
 • Молекуларни биолог
 • Молекуларни генетичар
 • Физиолог
 • Сарадник у области биолошких наука
 • Специјалиста за очување животне средине
 • Бактериолошки техничар
 • Биофизички техничар
 • Генетички техничар
 • Техничар за културу ткива
 • Техничар за микробиологију
 • Микробиолошки лаборант
 • Техничар у имунолошкој лабораторији
 • Уредник стручних и научних часописа
 • Биоинформатичар
 • Вирусолог
 • Имунолог

ОБЛАСТИ РАДА

 • Рад у биомедицинским лабораторијама (клиничким, биохемијским, микробиолошким, генетичким, цитогенетичким, ембриолошким, епидемиолошким, хистолошким, имунолошким, форензичким и фармацеутским) и шумарским и пољопривредним институтима.
 • Рад у токсиколошким, санитарним и биотехнолошким лабораторијама.
 • Контрола квалитета животне средине и процена утицаја на животну средину.
 • Рад на пословима стручног сарадника из области биолошких наука у музејима, зоолошким вртовима, ботаничким баштама и арборетумима, националним парковима и другим заштићеним природним и културним добрима, научно-технолошким парковима и научним клубовима, центрима за промоцију науке, као и другим образовним и научним јавним институцијама и установама сличног типа делатности са одговарајућом дозволом ресорних Министарстава.