Екологија и заштита животне средине

Основне информације

Звање које се стиче: Дипломирани еколог
Трајање основних студија: 4 године
Број кредитних бодова: 240 ЕСПБ
Предуслов за упис: Завршена средња школа у трајању од 4 године
Пријемни испит и рангирање кандидата: Укупно 100 бодова (тест из Биологије 60 бодова + успех из средње школе 40 бодова)
Број студената који се примају на прву годину: 30+10
Наставак студија: Мастер студије у трајању од 1 године, докторске студије

Наш најмлађи програм који све више добија на популарности. Двадесет први век је век буђења еколошке свести. Борба између загађивача планете и њених заштитника се захуктава. Биолошки факултет школује озбиљне научнике који ће данас – сутра дати одлучујући допринос у  заштити планете. Након завршених студија Екологије и заштите животне средине, посао је могуће наћи у разним делатностима. Наших дипломираних еколога, од којих се већина природно одлучује и за наставак школовања кроз мастер и докторске студије, има у државној и локалним самоуправама, индустрији, пољопривреди… Допринос који дају борби за одржање нашег екосистема је немерљив. Екологија и заштита животне средине – На бедему опстанка живота!

Сва три студијска програма основних студија на Биолошком факултету својим полазницима, студентима пружају могућност да овладају знањем и вештинама за разумевање научне дисциплине биологије. Програм Екологија и заштита животне средине креиран је да додатно продуби знања конкретно из области екологије. Екологија се изучава и на другим факултетима, попут Географског, Шумарског… Међутим, потпуно је природно да срце екологије превасходно куца у организму биологије. Тек када овладате суштином, можете се лако адаптирати на различите нивое примене. Суштина екологије, а самим тим и заштите животне средине је овај програм.

Прва година

СЕМЕСТАР 1

Хемија
Физика
Основи биологије ћелија и ткива
Зоологија бескичмењака
Геоморфологија, геологија и хидрологија

СЕМЕСТАР 2

Алгологија
Основи климатологије и климатске промене
Основи биохемије и молекуларне биологије
Теренски практикум 1
Изборни блок 1а (бира се 1 од 2) Историја ботанике
Протозоологија
Изборни блок 1б (бира се 1 од 3) Биологија пауколиких зглавкара
Биологија стонога
Увод у експерименталну биологију

Друга година

СЕМЕСТАР 3

Зоологија кичмењака
Основи екологије
Физиологија животиња
Микробиологија животне средине
Изборни блок 2а (бира се 1 од 3) Историја биолошких наука
Биологија ракова
Енглески језик 1

СЕМЕСТАР 4

Ботаника
Микологија
Физиологија биљака
Теренски практикум 2
Изборни блок 2б (бира се 1 од 9) Алголошки практикум
Биологија пчела са пчеларством
Екофизиологија животиња
Екологија гљива
Експерименталне методе у микологији
Ентомологија
Основи програмирања у Python-у
Симбиоза биљака и гљива
Енглески језик 2

Трећа година

СЕМЕСТАР 5

Генетика
Општа екологија биљака
Општа екологија животиња
Примена ГИС-а у екологији
Изборни блок 3а (бира се 1 од 8) Биологија маховина
Екофизиологија семена
Еколошка фитохемија
Јестиве и лековите гљиве
Конзервациона екологија карнивора Балканског полуострва
Основи биоинформатике
Секундарни метаболити биљака
Увод у ихтиологију

СЕМЕСТАР 6

Екологија развића животиња
Загађивање и заштита животне средине
Педобиологија
Теренски практикум 3
Анализа података у биологији
Изборни блок 3б (бира се 1 од 4) Акватична ботаника
Ендемична и реликтна педофауна Баканског полуострва
Етноботаника и фитохемија
Виши курс систематике биљака

Четврта година

СЕМЕСТАР 7

Основи еволуционе биологије
Биогеографија
Популациона екологија животиња
Екологија вегетације са фитоценологијом
Биодиверзитет и заштита природе
Изборни блок 4а (бира се 1 од 5) Гљиве у биотехнологији
Основи екологије микроорганизама
Основи генотоксикологије
Основи хемоекологије животиња
Примењена ентомологија

СЕМЕСТАР 8

Хидроекологија
Урбана екологија
Биомониторинг и биоиндикатори
Теренски практикум 4
Стручна пракса
Изборни блок 4б (бира се 1 од 8) Анализа биолошких података у Р-у
Екологија и климатске промене
Екологија понашања
Експериментална екологија биљака
Флора Балканског полуострва
Генетика и екологија еволуционих процеса
Конзервациона екофизиологија биљака
Примењена ботаника

Преузмите комплетну Књигу предмета за овај студијски програм (PDF)

Основни циљ програма Екологија и заштита животне средине је образовање и оспособљавање плејаде младих научника, спремних да се одмах по завршетку студија ухвате у коштац са проблемом опстанка нас на планети али и планете какву је познајемо. Сваки дипломац са овог програма је свестан да сам као појединац не може да реши све проблеме. За мисију оздрављивања наше околине потребно је много посвећених младих научника. Пројекти Биолошког факултета су познати по томе да у склопу њих симбиотички функционишу професори, научни сарадници и студенти, тимски. На програму Екологија и заштита животне средине, прави се у људству најјачи фронт на задатку одбране. Сваки дипломирани еколог је по један каменчић у мозаику племените мисије спаса Земље.

Циљеви студијског програма Екологија и заштита животне средине основних академских студија су да након његовог завршетка студент/студенткиња:

 • Познаје и разуме разноврсност живог света и тумачи међусобне односе са различитих аспеката.
 • Познаје детаљну анатомију и морфологију организама и разуме њихове физиолошке процесе и функционалну повезаност.
 • Познаје биологију различитих таксона.
 • Познаје принципе систематике и филогеније.
 • Познаје и разуме односе између различитих врста организама и њихове животне средине.
 • Поседује и повезује интердисциплинарна знања у процени стања животне средине.
 • Разуме значај очувања природних вредности и значај мониторинга у очувању и заштити врста.
 • Разуме значај очувања и заштите популација и екосистема.
 • Познаје значај и улогу биондикатора у праћењу квалитета вода, ваздуха и земљишта.
 • Познаје и разуме односе између различитих врста организама, њихове животне средине и климе.
 • Познаје начине којима човек нарушава животну средину и разуме проблеме и последице које нарушавање има на појединачне организме, популације, заједнице, екосистеме.
 • Познаје и разуме процесе и последице експлоатације природних ресурса и нарушавања станишта.
 • Разуме процесе педогенезе, као и улогу и значај организама у развоју и одржавању различитих типова земљишта.
 • Познаје националне и међународне законске оквире у области заштите природе и заштите животне средине.
 • Познаје појам одрживог развоја.
 • Познаје информациони систем животне средине Републике Србије.

Ако смо већ мисију спаса наше планете представили као мозаик, где сваки Дипломирани Еколог представља по одважни каменчић мањег или већег габарита, онда би било лепо описати и распоред тог мозаика. Еколози ће бити све траженији на разним позицијама. Посебно охрабрује експанзија положаја „зелени директор“ у разним привредним и управљачким субјектима. Потпис Дипломираног Еколога са Биолошког факултета полако постаје комбинација законске обавезе и (надамо се) искрене жеље за бољитком. Већ сада се осећа несташица озбиљних кадрова, а права помама се тек очекује. Еколози се труде и да небо буде чисто, како би им једино оно било граница. Занимање будућности, без дилеме.

ЗАНИМАЊА

 • Анатом
 • Биометричар
 • Ботаничар
 • Зоолог
 • Истраживач у области екологије и заштите животне средине
 • Таксоном за животиње/биљке
 • Физиолог за животиње/биљке
 • Хистолог за животиње/биљке
 • Наставник у области наука о заштити животне средине и заштите на раду
 • Сарадник у области наука о заштити животне средине и заштите на раду
 • Еколог
 • Проверивач заштите животне средине
 • Техничар за заштиту животне средине
 • Инспектор за контролу загађења животне средине
 • Фитосанитарни инспектор

ОБЛАСТИ РАДА

 • Рад на очувању природних вредности: мониторинг биолошких врста, процена и заштита биодиверзитета.
 • Рад у шумарским и пољопривредним институтима и биомедицинским лабораторијама (епидемиолошким и форензичким).
 • Рад у токсиколошким, санитарним и биотехнолошким лабораторијама.
 • Контрола квалитета животне средине и процена утицаја на животну средину.
 • Рад на пословима стручног сарадника из области биолошких наука у музејима, зоолошким вртовима, ботаничким баштама и арборетумима, националним парковима и другим заштићеним природним и културним добрима, научно-технолошким парковима и научним клубовима, центрима за промоцију науке, као и другим образовним и научним јавним институцијама и установама сличног типа делатности са одговарајућом дозволом ресорних Министарстава.
 • Контрола промета врста и другог биолошког материјала.