Биологија

Основне информације

Звање које се стиче: Дипломирани биолог
Трајање основних студија: 4 године
Број кредитних бодова: 240 ЕСПБ
Предуслов за упис: Завршена средња школа у трајању од 4 године
Пријемни испит и рангирање кандидата: Укупно 100 бодова (тест из Биологије 60 бодова + успех из средње школе 40 бодова)
Број студената који се примају на прву годину: 85+25
Наставак студија: Мастер студије у трајању од 1 године, докторске студије

Од овог програма све почиње, што је и логично. Већ скоро два века у Србији се високошколски прилаз, превасходно зоологији и ботаници, непрестано усавршава кроз различите форме. Историјски развој биолошких наука кроз вредан рад института и непрестану надградњу наставног процеса заслужује респект. Студирање биљног и животињског света, сваком знања гладном студенту пружа широк спектар могућности.

Ако кажемо да је биологија базична природна наука, онда се за студијски програм Биологија, може рећи да је база базе. Одређени наставни део сва три програма Биолошког факултета је заједнички али за овај конкретан програм можемо рећи да представља кичму образовног циклуса. У то се можете уверити само летимичном анализом листе предмета. Највећу ширину коју програм пружа крунисаћете општим знањем неопходним за разумевање научне дисциплине биологије.

Прва година

СЕМЕСТАР 1

Основи хемије
Основи биологије ћелија и ткива
Алгологија
Морфологија и анатомија бескичмењака
Физика

СЕМЕСТАР 2

Микологија
Морфологија и анатомија биљака
Систематика и филогенија бескичмењака
Изборни блок 1а (бира се 1 од 2) Историја ботанике
Протозоологија
Изборни блок 1б (бира се 1 од 4) Биологија пауколиких зглавкара
Биологија стонога
Теренски практикум (алге, гљиве, бескичмењаци)
Увод у експерименталну биологију

Друга година

СЕМЕСТАР 3

Општа физиологија
Молекуларна биологија
Морфологија и анатомија хордата
Динамичка биохемија
Изборни блок 2а (бира се 1 од 7) Бескичмењаци копнених вода
Биологија ракова
Цитологија и хистологија биљака
Историја биолошких наука
Лековите биљке
Виши курс биологије ћелије
Енглески језик 1

СЕМЕСТАР 4

Микробиологија
Теренски практикум из ботанике
Систематика и филогенија биљака
Изборни блок 2б (бира се 1 од 12) Аеромикологија
Алголошки практикум
Биологија пчела са пчеларством
Екологија гљива
Експерименталне методе у микологији
Ентомологија
Ентомолошки практикум
Основи биофизике
Основи програмирања у Python-у
Симбиоза биљака и гљива
Увод у пуринску сигнализацију
Енглески језик 2

Трећа година

СЕМЕСТАР 5

Генетика
Основе физиологије биљака
Систематика и филогенија хордата
Развиће животиња
Изборни блок 3а (бира се 1 од 12) Биохемијска и молекуларна систематика биљака
Биологија маховина
Ензимологија
Форензичка ентомологија
Јестиве и лековите гљиве
Конзервациона екологија карнивора Балканског полуострва
Микробиолошки практикум
Основе молекуларно-биолошких експеримената
Основи биоинформатике
Основи неуробиологије
Секундарни метаболити биљака
Увод у ихтиологију

СЕМЕСТАР 6

Биостатистика и анализа података
Физиологија животиња
Педобиологија
Теренски практикум из зоологије
Физиологија растења и развића биљака
Изборни блок 3б (бира се 1 од 11) Акватична ботаника
Ендемична и реликтна педофауна Баканског полуострва
Етноботаника и фитохемија
Фотосинтеза
Функцијска морфологија и морфолошке адаптације
Генетика развића
Компаративна хистологија
Молекуларни механизми преноса сигнала кроз ћелију
Теренски практикум из биологије кичмењака
Упоредна ембриологија животиња
Виши курс систематике биљака

Четврта година

СЕМЕСТАР 7

Еволуциона биологија
Биогеографија
Хидробиологија
Екологија животиња
Изборни блок 4а (бира се 1 од 9) Експерименталне методе у физиологији и молекуларној биологији биљака
Ендокринологија
Гљиве у биотехнологији
Основи екологије микроорганизама
Основи генотоксикологије
Основи хемоекологије животиња
Примењена ентомологија
Принципи зоолошке систематике
Виши курс физиологије човека

СЕМЕСТАР 8

Човек и животна средина
Екологија биљака
Биологија понашања
Стручна пракса
Изборни блок 4б (бира се 1 од 11) Анализа биолошких података у Р-у
Биомониторинг и биоиндикатори
Екологија и климатске промене
Експериментална екологија биљака
Еволуциона генетика човека
Флора Балканског полуострва
Генетика и екологија еволуционих процеса
Конзервациона екофизиологија биљака
Основи медицинске генетике
Примењена ботаника
Увод у системску биологију

Преузмите комплетну Књигу предмета за овај студијски програм (PDF)

Циљ овог програма је да списак ваших усвојених знања и лепеза стечених вештина неопходних за разумевање научне основе биологије, постане нека врста хербаријума. Све је ту, сортирано, прегледно и анализирано. Сваки дипломирани Биолог је лако прилагодљив научни радник спреман за нове изазове, без обзира на даљи избор: наставак едукације кроз мастер и докторске студије или прелазак на конкретну делатност. Конкретније, након завршетка овог студијског програма, очекује се да студент/студенткиња:

 • Повезује принципе фундаменталних природних наука у решавању биолошких појава користећи интердисциплинарни приступ.
 • Познаје структуру и функцију различитих група ацелуларних и ћелијских организама и њихову интеракцију са живом и неживом околином.
 • Познаје и разуме молекуларне, биохемијске, биофизичке и физиолошке процесе на ћелијском нивоу и на нивоу организма.
 • Повезује морфолошке, анатомске и физиолошке карактеристике живих бића са адаптацијама на специфичне услове животне средине и еволутивним процесима.
 • Дефинише генетичку варијабилност и разуме значај њеног очувања.
 • Разуме еволуционе механизме и начин њиховог деловања.
 • Разуме значај различитих таксона са филогенетског, еволутивног и еколошког аспекта.
 • Познаје и разуме структуру и процесе који се одвијају на различитим нивоима биолошке и еколошке организације.
 • Познаје савремене научно-техничке методе истраживања у биологији.

Студирање биологије је формално ограничено али суштински никако. Након студија се процес усавршавања не зауставља. Перспектива сваког дипломираног биолога су даљи научни напредак, потенцијални рад у просвети, медицини, фармацији, пољопривреди… Поље могућности заиста непрегледно. Биологија – Нема природнијег избора!

ЗАНИМАЊА

 • Анатом
 • Бактериолог
 • Биолог
 • Биометричар
 • Биофизичар
 • Ботаничар
 • Генетичар
 • Ембриолог
 • Ентомолог
 • Зоолог
 • Истраживач у области биологије
 • Ихтиолог
 • Микробиолог
 • Орнитолог
 • Таксоном
 • Физиолог
 • Хидробиолог
 • Хистолог
 • Цитолог
 • Сарадник у области биолошких наука
 • Бактериолошки техничар
 • Уредник стручних и научних часописа
 • Биоинформатичар
 • Миколог
 • Вирусолог
 • Имунолог

ОБЛАСТИ РАДА

 • Рад на очувању природних вредности: мониторинг биолошких врста, процена и заштита биодиверзитета.
 • Рад у биомедицинским лабораторијама (клиничким, биохемијским, микробиолошким, генетичким, цитогенетичким, ембриолошким, епидемиолошким, хистолошким, имунолошким, форензичким и фармацеутским) и шумарским и пољопривредним институтима.
 • Рад у токсиколошким, санитарним и биотехнолошким лабораторијама.
 • Контрола квалитета животне средине и процена утицаја на животну средину.
 • Рад на пословима стручног сарадника из области биолошких наука у музејима, зоолошким вртовима, ботаничким баштама и арборетумима, националним парковима и другим заштићеним природним и културним добрима, научно-технолошким парковима и научним клубовима, центрима за промоцију науке, као и другим образовним и научним јавним институцијама и установама сличног типа делатности са одговарајућом дозволом ресорних Министарстава.
 • Контрола промета врста и другог биолошког материјала.